PEK İ , Sİ Z NE YAPTI NI Z?

 

İ nsanlar tanıdım , belki binlerce yüzlerce…

Çoğu ile konuştum . Onları dinledim de hatta yardım cı bile oldum .
Am a bazıları var ki; İ şte onların insan olduğundan şüphe ettim .
 
Facebook sayfalarım dan birinde M ustafa K em al’in değerleri sözler ve en altında da ‘Ne m utlu
Türküm diyene’,yazıyor. Bunu okuyan bir vatandaş ve söz de Türk bana şu sözleri yöneltti;
“Siz bir yazarsınız ve siyasi bilgilerinizde bu sözler olm am alı. Bu sözler herkeste var”.
 
İ nanın şok geçirdim bu sözleri aslında her Türk söylemesi gerekir ve ben de Türküm . Bu sözleri
söylem eyenin Türklüğünden şikâyet ederim ! Bunu her Türk vatandaşı söylem eli. Ve bunun
üzerine aldığım cevaplar beni daha da şok etti! 
 
Bir Türk M ustafa K em al’in sözlerine bunu nasıl
diyebilir ki; Atalarım ız o sözleri söylerken neler çekm işler.”Sizin gibi birini arkadaş listem de
görm ek istem iyorum .”M ustafa K em al sözlerine klişe diyen bir insanı arkadaş listem de görm eye
taham m ülüm yoktur”, deyip çıkardım listem den… 
 
Ve üstüne aldığım daha da rahatsız edici sözlerden sonra iyice düşünm eye başladım .
M edeniyetsizlik başıboş geziyor ve her yerde böyle
insanlar var! Bu gün M ustafa K em al’in sözlerine klasik, paylaşm ayın diyen bir insanın Gerçekten
Türklüğünden şüphe ederim ben… 
Peki, sorarım siz ne yaptınız farklı görünm ek için siz kim siniz
de M ustafa K em al’in sözlerine bunu diyebiliyor bu yönden beni eleştiriyorsunuz. Yazık! Sizin
gibi okurlara gerçekten çok yazık, okurum diye sayfam a aldığım böyle insanlara! İ şte, siyasi
bilgilerim deki M ustafa K em al’e Ait sözler;
Herkes ulusal görevini ve sorum luluğunu bilm eli, m em leket m eseleleri üzerinde o düşünceyle,
düşünüp çalışm ayı görev edinm elidir.
 
Asıl önem li olan ve m em leketi tem elinden yıkan, halkını esir eden, içerdeki cephenin
suskunluğudur.
Bilelim ki, m illi benliğini bilm eyen m illetler, başka m illetlere yem olurlar.
Ne kadar zengin ve m üreffeh olursa olsun, istiklâlden m ahrum bir m illet, m edenî insanlık karşısında uşak olm ak m evkiinden yüksek bir m uam eleye lâyık sayılam az.
Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır : Cum huriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplum sal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünm ek
istem iyorum .
Ey Türk istikbalinin evladı!
 
İ şte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İ stiklal ve Cum huriyetini kurtarm aktır! M uhtaç
olduğun kudret, dam arlarındaki asil kanda m evcuttur
NE M UTLU TÜRK ÜM Dİ YENE!
 
Şim di sorarım sizlere, Bu sözler herkeste olm alı m ı olm am alı m ı? 
Bence olm alı…
 
Atalarım ız bu sözleri söylerken ne acılar çekm işler, ne acılarla kurdukları bu devlete bu sözleri
söylem işler, biz paylaşm ışız çok m u ? 
Lütfen artık kendinize geliniz

 

Önceki ve Sonraki Yazılar