SULTAN SÜLEYMAN SİYONİST MİYDİ

Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi h. 900/1495 yılında babası Şamlı Ömer Efendi (Amasyalı Ömer Efendi) Trabzon kadısı olarak görev yapmakta iken Trabzon’da doğmuştur. Şehzade Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan’ın sütü az olduğundan, Kadı Ömer Efendi’nin refikaları ve Yahya Efendi’nin validesi olan Trabzonlu Afife Hatun küçük şehzade Süleyman’a süt vermiş ve onun süt annesi olmuştur. Böylece Yahya Efendi de meşhur Kanuni Sultan Süleyman’ın süt kardeşi olmuştur. Beykoz sırtlarındaki Hz. Yuşa’nın makamını Yahya Efendi’nin keşfettiği de rivayet edilmektedir. Nitekim Hz.Yuşa İsrailoğullarındandır.

Yahya Efendi Dergahı 1538'de kurulmuştur. Tekke, mescid, tevhidhane, medrese, hamam, mezarlık ve çeşitli evlerden oluşan bir külliye niteliğindedir. Yahya Efendi Tekkesi, postnişin olan Yahya Efendi zamanında Üveysilik olarak adlandırılan tasavvuf ekolüne bağlanmıştır. Daha sonra tekke Kadiriliğe ve Nakşibendiliğe intisap etmiş ancak Üveysiliğin etkisi de devam etmiştir. Yahya Efendi Kanuni’ye öylesine kerametler ve mucizeler gösteriyordu ki, Kanuni’yi kendisine hayran bırakmıştı.

Peygamberlere bile verilmeyen mucizeler, nedense hep şeyhlere, evliyalara verilmiştir. Peygamberlerin bile göstermediği kerametleri mucizeleri her ne hikmetse hep şeyhler, evliya diye nitelendirilen babalar, dervişler göstermiştir. Yahya Efendi de bu örneklerden birisidir. Bu kerametler, mucizeler tarih boyunca tarikatlaşmanın oluşmasına zemin hazırlayan en dinamik taşlardan biridir. Sevgili okurlar, Talmud ve Tora’daki tasavufi yorumlamalar ile mevlevi, melami, arusi ve diğer tarikatların sufistik yorumlamalarını karşılaştırdığınızda göreceksiniz ki birbirleriyle birebir aynıdır. İslami kaynaklara Tasavvufi Kabala yorumlamaları, hep İbrani asıllılarca sokulmuştur. Anlayacağınız tasavvufi nefesler diye nitelendirilen yorumlar, aslında ( Madde, Yaratılış, Ölüm, Ruh ve Ahiret kavramının Talmud’da ve Tora’da hahamlarca yorumlanan Yahudi sufizmi Kabala) yorumlarıdır. Tarihte ve günümüzde sosyetenin ve sabetayistlerin, tasavvufa olan merakları ve bu tarikatlara girmeleri, tarikatlaşmaları da bu yüzdendir.

Peki Yavuz Sultan Selim’in hanımı Hafza Hatun, oğlu Süleyman’ı emzirmesi için neden Yahya Efendi’nin annesi Afife Hatun’u seçmişti? Yahya Efendi sarayla çok içli dışlıydı. Kanuni’ye danışmanlıkta yapıyordu. Peki ya Kanuni’nin diğer danışmanları kimlerdi ?

Gelin inceleyelim.

1492’deki İspanya Kralı II.Fernando ve Kraliçesi İsabella’nın kraliyet arşivlerindeki belgelerine dayanarak Yahudi olmasına şaşırmamıştık. En ateşli Katolik İspanya’nın Engizitör rahipleri, piskoposları, rektörleri, danışmanları, yargıçları, konverso yahudiydi. Sürgünün organizatörleri kuşkusuz Yahudi kökenliydi. Onları Osmanlı topraklarına taşıyan amiraller de kuşkusuz kendi soylarındandı. Endülüslü Müslümanların feryadlarına cevapsız kalarak onları kaderlerine terkeden, sürülen Yahudiler’e kucak açan Osmanlı Devleti de Judaizm’in kontrolündeydi. Endülüslü Müslümanlar’ın, kaderlerine neden terk edildiklerini şimdi daha iyi anlıyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman bildiğiniz gibi Yahudi bir anneden doğmuştur. Padişah Yavuz Sultan Selim’in hanımı, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Polonya Yahudisi Helga (Hafza Sultan)'dır. S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. I, 1976. p.148

Yahudiler I.Selim ve Kanuni zamanında sarayda çok etkili görevlerde bulunuyorlardı. Moşe Hamon Ailesi de bunlardan birisiydi. Amonların büyüğü Yitzhak Hamon, son Endülüs devleti Granada Sultanlığı’nın hükümdarına da hekimlik yapmıştı. 1492 yılında Yahudilerin İspanya'dan (ve Portekiz'den) büyük göçleri sırasında Gırnata'dan İstanbul'a gelmişti. Moşe Amon'un babası Joseph Yasef Hamon, II. Bayezıd ve Yavuz Sultan Selim'in (1518) doktorluğunu yapmışlardır. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 18, s.269, Dipnot: H. Inalcik, he Ottoman Empire the Classical Age 1300–1600.1973, p.23
Bu dönemin önemli saray doktorlarından biriside Musa Calinus İsraili’dir. Bir dönem II.Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim’in doktorluğunu yapmıştı. S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. I, 1976. p.148
Yavuz Sultan Selim, İstanbul’daki vergi toplama işini hazinenin başındaki Eliyah Mizrahi adındaki bir yahudi yapıyordu. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 18, s.269, Dipnot: H. Inalcik, he Ottoman Empire the Classical Age 1300–1600.1973, p.23

MUHTEŞEM YAHUDİ

Kanuni dönemi’nin ailelerini ve kurmaylarını gelin birlikte inceleyelim.

İktidarındaki ihtişam ile birçok batı ülkesinde Muhteşem Süleyman olarak anılan Osmanlı halifesi Kanuni’nin aslında muhteşem bir Yahudi olduğunu belirtelim.

Muhteşem Süleyman zamanında Yahudiler saray idaresinde çok büyük bir ağırlığa sahip oldular. Yahudiler onun döneminde öylesine güç ve servete kavuştular ki Yahudiler, İsrail kralı Şelomo’dan sonra kendilerini temsil eden bu padişaha Kral Süleyman adını vermişlerdi. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 19, s.303, Bibliyografia : A.H. Lybyer, he Government of Suleiman (1966); S.W. Baron, in: Joshua Finkel Festschrit (1974), p. 29–36

Kanuni, Yahudi geleneğini evliliğinde de sürdürmüştür. Kanuni’nin hanımı, Hürrem Haseki Sultan (Roxolena) Ukrayna sınırları içerisinde bulunan Rohatyn kentinde doğmuş bir yahudi asıllıydı. Andrée Aelion Brooks, The woman who defied kings, Michigan Universty, Paragon House, 2002, p.437
Hürrem Sultan’ın kirası, Ester Handali ya da Ester Kira (ö. 1590) adında Yahudi bir kadındı. Osmanlı’nın derin devletine hakim olan tek kadındı. Önce Hürrem Sultan'ın sonra da Hürrem Sultan'ın gelini Nurbanu Sultan'ın sırdaşı ve sekreterlik görevini yaptı. Sarayda büyük bir güce sahipti. E.Nashim, a Journal of Jewish Women's Studies and Gender Issues 13: p.49-67

(Roxalana) Hürrem Sultan kızı Mihrimah Sultan’ı, Yahudi asıllı olan Damat Rüstem Paşa ile evlendirmişti. Elli Kohen, History of the Turkish Jews and Sephardim, University Press of America, 2007. p.51

Kanuni’nin göreve getirdiği 1550-1553 yılları arasında Osmanlı donanmasının Kaptan-ı Derya'sı Sinanüddin Yusuf Paşa, Damat Rüstem Paşa’nında kardeşiydi. Sicil-i Osmani, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Kültür Bakanlığı ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.1996, Cilt:5, s.1515

Sinan Paşa’nın Yahudiliğini, Türkiye Yahudi Cemaati’nin gazetesi Şalom’da şöyle anlatılmaktadır.

Kanuni’nin amirallerinden olan Sinan Paşa, ortaçağ kaynaklarınca “The Great Jew (Ulu/Büyük Yahudi)” olarak adlandırılır. Açık denizlere yelken açtığında Osmanlılar tarafından ‘Süleyman’ın Mührü’ adı verilen Davud yıldızı olan sancağı gemisinin gönderine çekerdi. Şalom – Melih Namer, Tarihe İz Bırakan Yahudi Korsanlar, 16 Aralık 2009


Hürrem Sultan kızı Mihrimah Sultan'ı Vezir-i Azam Rüstem Paşa ile evlendirerek Vezir-i Azam'la bir ittifak oluşturdu. Kanuni, yeniçeriler tarafından çok sevilen Hürrem’den olmayan oğlu Mustafa'yı kendisini tahttan indirmeyi planladığı inancıyla öldürttü. Hürrem Sultan'ın Kanuni'yi bu kararda etkilediği inancı çok yaygındır.

Kanuni’nin Hürrem Sultan’den olma oğlu padişah II.Selim’i, yahudi dönmesi Raşel (Nurbanu Sultan) ile evlendirmiştir. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 18, s.269 Dipnot: S. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 1 (1976), p.175–79

Daha sonra Padişah II.Selim’in yerine eşi Nurbanu Sultan’dan olma oğlu III.Murat geçmişti. Osmanlı tarihinde ilk olarak Valide Sultan unvanını alan Nurbanu Sultan’ın bir Yahudi Dönmesidir. Bu dönemde Saray’da Yahudi nüfuzu artış göstermiştir. İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1945, s.88

İslam’a göre Müslüman bir erkek, “daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da size helaldir” ayeti ile ehli kitap (Yahudi ve Hıristiyan) kadınlarla evlenebilir. Maide 5/5

Kanuni’nin Yahudi evliliği yapmasında İslam’a göre bir sakınca yok. Fakat Kanuni’nin Yahudi bir anneden doğmuş ve evlatlarına da Yahudi evlilikler yaptırarak Tora’nın kanunlarını yerine getirmiştir. Kanuni sarayda en yakınlarını bile Yahudiler’den seçmişti. Peki bu durumu gelin birde Yahudi kaynaklarından inceleyelim.

Tora ve Talmud’daki Yahudi kanunlarına göre Yahudi bir anneden doğan çocuğun hükmü Hahamlarca şöyle açıklanmaktadır.

Yahudiler’in kutsal kitabı Tora, Yahudi anneden doğan çocuğun Yahudi sayıldığını belirtmektedir.

Yahudi bir kadının Yahudi olmayan bir erkeğe doğurduğu çocuk Yahudi’dir. Karışık bir evlilikte çocuğun Yahudi olmasının, annesinin Yahudi olmasına bağlıdır. Tora’da Alaha’ya göre Yahudi bir anne ile Yahudi olmayan bir babanın çocuğu Yahudi’dir. Tora-Vayikra, Emor 24/10 Açıklaması, s.545
Tora, Yahudi bir annenin doğurduğu çocuğu, Yahudi saymaktadır. Tora-Vayikra, Emor 24/11 Açıklaması, s.546
Yahudiler’in şeriat kitabı Talmud’un bölümlerinde ise Yahudi anneden doğan biri’nin Yahudi sayıldığını bildirmektedir.
Anne Yahudi ise, çocuk da Yahudi’dir. Ama anne Yahudi değilse, çocuk da Yahudi değildir. Talmud-Yevamot 23a; Talmud-Kiduşin (Kutsal Şeyler) Raşi.s.68
Tora ve Talmud’daki Yahudi kanunlarına ve örflerine göre Kanuni, oğlu II.Selim ve onun oğlu III. Murad Yahudi sayılmaktadır. Peki Kanuni’nin Yahudiler’e tutumu ne olmuştu ?

 


Süleyman Tapınağı’nın Batı Duvarına, Yahudiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman adına yaptırılan Mührü – Kudüs/1538 Sol’da Davud Mührü, Sağda Kanuni’nin adına yaptırılan Mühür yer almaktadır.


Süleyman Tapınağı’nın Duvarındaki Davud ve Kanuni’nin Mührü - Kudüs


Amerika Temsilciler Meclisi’nin Salonunda yer alan Kanuni Süleyman’ın kabartma Tablosu
U.S. House of Representatives / Washington DC

Yahudi Ulusu’nun büyük kurtarıcı ve İsrail’in Kralı saydığı Kanuni’yi bugün A.B.D’de unutmamış ki Amerika Temsilciler Meclisi’nin salon duvarına Akasya içerisinde Kanuni portresi yer almaktadır.
Akasya masonik literatürde sonsuzluğu ve ihtişamı ifade eder.

Nurbanu Sultan'ın damadı Sokullu Mehmed Paşa'nın hem doktoru hem siyasi danışmanı Yahudi
Salomon ben Nathan Aşkenazi'ydi. Nurbanu Sultan'ın diğer damadı Siyavuş Paşa, Yahudi Benveniste'yi diplomat olarak kullanıyordu.

Kanuni’nin doktoru ve başdanışmanı Moşe Hamon, Kanuni zamanında diplomatik ilişkilerde kilit isimdi. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 19, s.303
Kanuni Sultan Süleyman bütün Yahudileri sarayda toplamış ve onlara çok büyük ayrıcalıklar tanımıştır. Yahudiler en çok onun döneminde güç ve refaha ulaştılar. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 18, s.269

Bu dönemin en güçlü Yahudi ailelerinden biriside Joseph Nasi ailesidir. Kanuni Sultan Süleyman’ın sırdaşı ve başdanışmanıdır. Nasi ailesi çok zengindi ve Kanuni’nin bütün diplomatik işlerini o yürütüyordu. Hatta Nasi’nin isteği üzerine 1555’de Kanuni, Papa IV.Paul’a bir mektup yollayarak Anconada tutuklu bulunana yahudileri bırakmasını istemişti. Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 19, p. 304
Kanuni’nin bütün diplomatik yönetimi Nasi ailesi, Hürrem Sultan, Damat Rüstem Paşa, Moşe Hamon ve Ester Kira’nın elindeydi. Yahudi Ansiklopedisi Judaica, Kanuni için Eretz İsrail’in kralı demektedir. Judaica, Muhteşem Süleyman’ı Yahudi tarihinin en büyük ikinci kralı ilan etmektedir. Dönemin ünlü hahamları, Shelomo ben Mazal (1545), R. Isaac Bar Sheshet (1556) ve Shemuel Halevi, Rabi Abraham Zacuto (1566) Kanuni Sultan Süleyman için yazdıkları şiirlerinde Kanuni için şunları söylemektedirler. “Kanuni, Yahudilerin namusudur. İhtişamı yücedir. Sion’un kurucusu ve İsrail’in kralıdır.” Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971. Vol. 19, p. 303, Bibliyografia:M. Rozen, A History of the Jewish Community in Istanbul, he Formative Years, 1453–1566 (2002)
Anlayacağınız Kanuni döneminin, aile üyeleri, kurmayları ve çevresi tamamen Yahudi’dir. Artık Yahya Efendi’ninde buradaki konumunu düşünmek durumundayız. Yahya Efendi’nin Yahudiler için en önemli bir tarihte Kanuni ile içli dışlı olması bizleri düşündürmektedir.

Kanuni döneminin ünlü Şeyhülislamı Mehmmet Ebussuud Efendi verdiği fetvalar ile Kanuni dönemine damgasını vurmuştu.
Ebussuud Efendi’nin soyundan gelen aile fertleri kendini mesih ilan eden Sabetay Sevi’nin müritleri ile akraba olmuşlardı. Bu ailenin üyeleri sabetayistler ile evlilikler yapmışlardı. Nitekim Şeyhülislam Ebussuud Efendide İbrani asıllıydı. Ebussuud Efendiyi ileriki dönemlerde detaylarıyla açıklayacağım.

Kanuni’nin annesi’nden bu yana evliliklerin konumunu incelediğimizde Tora ve Talmud’daki Yahudi kanunlarına tamamiyle uygundur. İspanyol Engizisyonu’nun işkencelerine maruz kalan Endülüslü Müslümanlar’ı kaderine terk eden Kanuni’nin Müslüman olduğu şüphelidir. İslam halifesi bir padişah, Yahudi evliliği yapıyor ve ailesini de Yahudi evlilikler ile genişletiyor. Asırlardır muhteşem Müslüman Kanuni’ye şimdi hangi açıdan bakmalıyız.?

Anlayacağız Judaizmin egemenliğindeki İspanya Kralı II.Fernando’nun durumu ne ise Kanuni Osmanlısı ve devamı da aynı durumdaydı. Her iki dünya imparatorluğunun kralları Yahudiydi. Kanuni İspanya sürgününden sonraki yıllarda Yahudiler’i Osmanlı topraklarında birleştirerek onları yönetimine aldı. Kanuni, aslına bakarsınız Tora ve Kabala’daki bütün kehanetlerin Osmanlı’da birebir uygulayıcısı olmuştu. Bu dönemin ünlü isimlerini de araştırmak artık konumuzun gereğidir. Burada üzerinde durulması ve araştırılması gereken önemli nokta Şeyhülislam Ebussuud Efendi ve Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendidir. Lakin İslam’a göre alimler ve evliyalar basiret sahibidirler. Müslüman inancına göre Allah’ın onlara vermiş olduğu basiret nedeniyledir ki, küfrün ve zulmün nasıl, kimden, nereden geleceğini çok iyi bilirler. Fakat Şeyh Yahya’da bu özellikleri göremiyoruz. Siyonist bir yapılanmanın içindeki Kanuni’yi bu yapılanmadan dolayı ikaz bile etmemiştir. Acaba Şeyh Yahya Efendi, çevresi Yahudilerle dolu bir padişaha ne gibi bir danışmanlık yaparak fikir veriyordu ? Şeyh Yahya efendi, Osmanlı’nın içindeki siyonist yapılanmaya karşı, keramet gösterememiş miydi ? Bu kadar büyük bir organizasyonun, farkına varamamış mıydı acaba ? Yoksa kendisi de bu ilahi planın bir parçası mıydı?

Katolik İspanya’nın Burgos piskoposu konverso (Yahudi dönmesi) Rahip 1456-1495 Luis de Acuña’nın “Pascual de Ampudia” adında yayınladıkları Yahudi karşıtı ve aleytarı dökümanlar (Real Academia de la Historia, Historia Critica de La Literatura Española Tomo IV. Cap.XIV pg.220 ) ile Katolikleri Yahudi düşmanlığına teşvik etmesi konusunda ne kadar bilgisiz isek bu konuya dair de o kadar bilgisiz olduğumuzu söylüyorum.


YAHYA EFENDİ DERGAHI’NIN ÜNLÜ MÜDAVİMLERİ


Bülbülderesi’nde yatan Mevlevi Şeyhi Esat Dede’nin torunlarından olan “Bezmen ailesinden bir dönem Newyork’ta Yahudi dönmesi olduğunu itiraf eden İşadamı Halil Bezmen (doğ. 1949) maceralı bir hayattan sonra, 57 yaşında Yahya Efendi Dergâhına bağlandığını açıklamıştı.”
Yahya Efendi Dergâhı'nın müritleri arasında, Tülay Ulusoy ve kızı Revna Demirören, modacı Neslihan Yargıcı ve bir süre önce öldürülen işadamı Üzeyir Garih'in de dergaha gidip gelenler arasında olduğu biliniyor. (Sabah gazetesi, 13 Mayıs 2006)

Çok ilginçtir. Sabetay Sevi’nin yargılanması esnasında yanında bulunan dönemin Şeyhülislamı Yahya Minkari’nin, torunlarından Abdurrahman Raif Minkari, Sabetayist asıllı Halil Bezmen’in anne tarafından dedesidir. Raif Bey Galatasaray mezunu ve işadamıydı.
Orhan Pamuk’un eski eşi Aylin (Türegün) ailesi de Şeyhülislam Yahya Minkari’nin torunlarındandı.
Okuduklarınızdan sonra Osmanlı’da şeyhülislamlık kurumunun İbrani tekelinde olduğunu düşünebilirsiniz.

Yahya Efendi dergahı’nın vakıfla ilgili ilk skandalı, 13 Ekim 2008’de Başkan Kemal Ata ve Vakıf Müdürü Mehmet Karakaş’ın bir uyuşturucu operasyonunda tutuklanması ile başladı. İstanbul’daki operasyonda uyuşturucu hapları Türkiye’ye getirme işini organize ettiği suçlamasıyla vakfın başkanı Kemal Ata ile müdürü Mehmet Karakaş yakalanarak Silivri Cezaevi’ne yollanmıştı.


YAHYA EFENDİ DERGAHI MEZARLIĞI’NIN İLGİNÇ HİKAYESİ


Peki İbrani asıllılar neden Yahya Efendi Dergahı’nın mezarlığına gömülmeyi tercih ediyorlar ?

Bu dergahın bahçesine gömülmek neden tarihsel olarak büyük bir öneme sahip?

Bugün birçok İbrani asıllı, The Great Jew Sinan Paşa’nın yaptırdığı camiden kaldırılarak, Yahya Efendi Dergahı Mezarlığı’na gömülmektedir. Burada yatanların hepsini genellemiyoruz, aralarında İbrani asıllı olmayan Müslümanlar da var. Fakat burada yatanların birçoğu İbrani asıllıdır.
Şeyhülislam Ebussuud efendinin ahvadlarından Ebussuudoğlu ailesi Yahya Efendi mezarlığındaki Erenli, Sagay, Tüzüner ailesi ile Galip Eldem ailesi ile de akraba olduğu Enver Paşa ve akrabaları Yahya Efendi mezarlığında yatmaktadırlar. Burada yatanların birçoğu birbirinin yakın akrabasıdır. Burası bir nevi akraba (cemaat) mezarlığıdır. İkinci bir Bülbülderesi konumundaki bu mezarlıkta, İttihat Terakki’den günümüze birçok devlet adamı ve yakını yatmaktadır. Mezarlıkta hemen göze çarpanlar (Jakin & Boaz) sütunlu mezarlar ve bazı mezarların üzerlerinde akasya motifleri de bulunmaktadır.

Kanuni dönemi’nin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi’nin Kabri İskilip civarında fakat ahvadı, soyu Yahya Efendi dergahındadır. Sadrazam Mevlevi Ohrili Hüseyin Paşa (1620), Bursa Mevlevîhanesi’nin şeyhi Kethüdazâde Arif Efendi, (1777- 1849), Bab-ı Ali muhafızı Cemal Paşa ve kardeşi Mediha Öztoprak, ve Yahyâ Efendi dergâhının son şeyhlerinden Abdülhey Öztoprak, (Devlet Bakanı Ali Babacan'ın halası Hatice Suat Babacan'ın annesi Naciye Hanım Şeyh Yahya Dergahı'nın son postnişini Abdulhey Öztoprak'ın eşidir.) Vasfi Rıza Zobu’nun kardeşi Rukiye Vasfi Zobu, Enver Paşa’nın babası Hacı Ahmed Paşa, oğlu Ali Enver, kardeşi Mehmet Killigil, Enver Paşa ve Naciye Sultan'ın torunu Hasan Ürgüp, akrabası olduğu Eldem ailesinden Büyükelçi Sadi Eldem ve kardeşi Vedat Eldem ve ailenin diğer fertleri, Tanzimat devri siyaset adamlarından Tahran Büyükelçisi Ali Fuat Türkgeldi’nin oğlu Mustafa Reşit Türkgeldi, ( Mustafa Reşit Türkgeldi’nin kızkardeşi Mualla Sayar, Halide Edip Adıvar’ın gelinidir.

Halide Edip’in oğlu Ayetullah Sayar ile evlenmişti. ) 1974 - 1975 tarihleri arasında Dışişleri eski bakanlarından ve Washington Büyükelçisi Melih Rauf Esenbel, 1965 - 1971 ve 1975 - 1977 arasında Dışişleri Bakanlığı, 1979 - 1980'de Cumhuriyet Senatosu başkanlığı ve Cumhurbaşkanı vekilliği yapmış İhsan Sabri Çağlayangil’in annesi Belkıs Çağlayangil, Prof.Dr. Cevat Memduh Atar, Yusuf Bozkurt Özal, Zeynep Arcan, Selma Ercihan, Erenli ailesinin önemli isimleri, Müfit Erenli, ( Yahya Efendi Dergahı şeyhlerinden Hasan Hayri Efendi’nin damadı Nuri Erenli) ve ailenin birçok ismi burada yatmaktadır. Burada önemli bir noktada durmak istiyorum. Erenli ailesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü şeyhülislamı Mehmet Ebussuud efendinin ahvadı ile çok yakın akrabadır. Aileden Müfit Erenli, Ebussuud ailesinden Nimet Ebussuudoğlu ile evlenmişti. Tümamiral Cevat Ülmen eşi Nezihe Ülmen, Edebiyatçı yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ord.Prof.Refik Güran, Bülbülderesinde yatan karakaşilerden Leyla Gencer ailesi’nin Safranbolu yörük köyünden Yazıcızade İsmail bey ve oğlu Akif Yazıcı, Şişli Terakki’nin önemli isimlerinden Nezih Energin, gibi birçok önemli isim yer almaktadır.

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da vasiyetinde Yahya Efendi Dergahı'na gömülmek istemişti. (Sabah gazetesi, 30 Nisan 2006) Ancak Zübeyde Hanım buraya gömülmedi.
Yahya Efendi mezarlığına herkes gömülemiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tapusu alınan mezarlığa gömü işlemlerinin ruhsatnamesi mahkeme kararına göre belediye tarafından veriliyor. Tapusu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçtikten sonra "umumi" olmaktan çıkan mezarlığa gömü yapılması için Bakanlar Kurulu'nun onayı gerekiyor. Bakanlar Kurulu kararnamesi daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunuluyor.
Öldükten sonra, Beşiktaş'ta bulunan Yahya Efendi Mezarlığı'nda yatan eşinin yanına gömülmek isteyen Melek Akar isimli bir vatandaşın isteği, Bakanlar kurulu tarafından hazırlanan ilgili kararname, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi. Akar, karşı dava açtığı karar Danıştay tarafından 30 Mart 2005'te red kararına karşın davayı Anayasa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdı. Hürriyet - Mezarlık davası AİHM'e gidiyor – 27 Ağustos 2005

Cumhurbaşkanı Sezer, 4 Şubat 2001 tarihinde Avustralya'da vefat eden Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Esad Coşan'ın söz konusu mezarlığa gömülmesi kararını da veto etmişti. Demek ki seçilmişlerden değilseniz buraya gömülmeyi düşünemezsiniz bile.

Şeyhülislamlık kurumu, Kanuni devrinden sonra İbrani asıllıların tekeline geçmiştir. Tarihi perspektif içinde Osmanlı politikalarının, savaşların bu bağlamda yeniden gözden geçirilmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.

Haberin Tamamı için aşağıdaki linki Tıklayınız

http://www.odatv.com/n.php?n=sultan-suleyman-siyonist-miydi-3005101200
Salim MERİÇ
Odatv.com

Önceki ve Sonraki Yazılar