Ordu Milletvekilleri (3) (1923-2011)

 

Ordu Milletvekilleri (3) (1923-2011)

 

Ordu 1921 yılına kadar Trabzon Vilayeti’ne bağlı bir kaza olduğundan, 23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin ilk döneminde Trabzon Mebusu sıfatıyla seçilen milletvekillerince temsil edilmişti. Ordu’nun il olmasından sonra ilk seçimler1923 yılında yapılmıştı. Bu dönem yapılan seçimlerde Ordu’dan 5 milletvekili meclise gönderilmiş ve böylece Ordu, ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde müstakil bir vilayet olarak milletvekilleriyle temsil edilmeye başlanmıştı.

1923’ten günümüze kadar olan sürede ise Ordu ili toplam 163 milletvekilliği kontenjanı kullanmıştır.

1923-2011 Ordu Milletvekilleri-3

VII. DÖNEM

1943 – 1946

Tekrar Seçilenler

Ahmet Hamdi YALMAN(1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII

Şevket AKYAZI (1923-1927/II, 1931-1935 IV, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)

İsmail ÇAMAŞ (1923-1927/II, 1927-1931/III, 1931-1935/IV; 1935-1939/V; 1939-1943/VI, 1943-1946) /VII

Vehbi DEMİR (1939-1943/VI, 1943-1946/VII. 1946-1950/VIII)

Hamdi ŞARLAN 1939-1943/VI,1943-1946 /VII. 1946-1950/VIII/1950-1954/ IX

Selim Sırrı TARCAN(1935-1939/V, 1939-1943/VI,1943-1946/VII

 

İlk defa seçilenler

18733

Zeki Mesut SEZER

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul - 1894 Baba Adı: Ahmet MesutAna Adı: Sıddıka Eğitimi: İstanbul Tıp Fakültesi - Yabancı Dil:Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Serbest Hekim, Seyr-i Sefâin İdaresi Doktoru, Şehremaneti Üsküdar Dispanseri Doktoru, Ordu kız Muallim Mektebi Doktoru, Ordu Memleket Hastanesi Dâhiliye Mütehassısı, Ordu Frengi Mücadelesi Merkez Doktoru, Ordu Vilayeti İdare Heyeti Azası ve Halkevi Reisi, VII., VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali:- Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 25.10.1974


           18734

Mahmut Muammer YARIMBIYIK

Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon - 1891 Baba Adı: Mustafa Ana Adı:Sabire Eğitimi: İdadi, Hususî Yabancı Dil: Az düzey Fransızca Görev ve Faaliyetleri: Ticaret, Belediyecilik, Trabzon Merkez 1. Rüştiyesi Muallimi, Trabzon Zağnus Numune İptidaisi Hesap Hendese Muallim Muavini, Trabzon Zeytinlik İptidai Umûmîsi, Müdür Muavini ve Hesap Hendese Muavini, Trabzon İlköğretim Müfettişi, Trabzon Belediye Başkanı, Trabzon Muallimler Cemiyeti Üye ve Başkanı, Trabzon İdman Grubu ve İdman Mıntıka Başkanı, Türk Ocağı ve Kızılay İdare Heyeti Üyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı, Ticaret Odası Üyesi, Tüccar Kulübü Başkanı, Trabzon Belediye ve Daimî Encümen Azası ve Meclis Başkanvekili - İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Aza ve Kâtibi – VII. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 03.03.1964

 

VIII. DÖNEM

1946 – 1950

Tekrar Seçilenler

Ahmet Hamdi YALMAN/CHP

(1923-1927/II 1927-1931/III, 1931-1935/IV, 1935-1939/V 1939-1943/VI, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII

Ahmet Hamdi ŞARLAN/CHP

(1939-1943/VI,1943-1946 /VII. 1946-1950/VIII,1950-1954/IX)

Ahmet Şevket AKYAZI/CHP

(1923-1927/II, 1931-1935 IV, 1943-1946/VII, 1946-1950/VIII)

Vehbi DEMİR/CHP

(1939-1943/VI, 1943-1946/VII. 1946-1950/VIII)

Zeki Mesut SEZER/CHP

(1943-1946/VII. 1946-1950/ VIII. 1950-1954/ IX.)


 

İlk Defa Seçilenler

18735

Mehmet Furtun /CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1894 Baba Adı: Mikdat Ana Adı:Fatma Eğitimi: Ortaokul Görev ve Faaliyetleri: Ticaret – Tüccar, VIII. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: - Evli, 2 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 20.05.1975

18736

Ahmet Hulusi GÖKDALAY/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir - 1883 Baba Adı: Hasan Baba Adı:Havva Eğitimi: Bahriye Mektebi Görev ve Faaliyetleri:Tuğamiral, Mühendis, Seyir Zabit Muavini, 2. Kaptan ve Kumandan, Ereğli ve Amasya Bahriye Komutanı, İzmir Müstahkem Mevkii Deniz Komutanı, Ertuğrul Yatı Süvarisi, Yavuz 2. Kaptanı, Filotilo Komutanı, Bahriye Vekâleti Levâzım Dairesi Başkanı, Torpido Müfettişi ve Komutanı, Millî Müdâfaa Vekâleti Deniz Müsteşarı, Marmara Üssübahri ve Kocaeli Müstahkem Mevkii Komutanı, VII. Dönem (Ara Seçim) Sivas, VIII. Dönem Ordu Milletvekili

Ölüm Tarihi: 09.10.1955

 

18737

Arif Hikmet ONAT/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu – 1908 Baba Adı: Mehmet Ali Ana Adı: Penbe Eğitimi: İtalya Torino Krallık Fen Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Fakültesi Yabancı Dil: İtalyanca Görev ve Faaliyetleri: Elektrik Mühendisi, Ordu Belediyesi Elektrik İşleri Müdürü, Ordu Belediye Başkanı ,VIII. (Ara Seçim), XI. ve XII, XIII. Dönemleri Ordu Milletvekili

Dönem Ordu Milletvekili, Kurucu Meclis Ordu İli Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961) , 27. ve 28. Hükümet Bayındırlık Bakanı.

Medeni Hali. Evli, 5 Çocuk

Ölüm Tarihi: 05.03.1996

18723

Yusuf Ziya ORTAÇ /CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul - 1895 Baba Adı: Süleyman Sami Ana Adı: Huriye Yabancı Dil: Fransızca İzmit ve Görev ve Faaliyetleri: Galatasaray Sultânîleri Edebiyat Öğretmen Vekili, Fransız Kız Lisesi Edebiyat Öğretmeni, İstanbul Sular İdaresi İdare Meclisi Üyesi, Diken, Türk Yurdu, Servet-i Fünûn, İnci Dergileri, Ulus, Cumhuriyet, Vakit Gazeteleri Şair ve Yazarı, Akbaba Mizah Dergisi sahibi, VIII. ve IX. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 4 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 11.03.196782

 

IX. DÖNEM

1950 – 1954

 

Tekrar Seçilenler

Hamdi ŞARLAN /CHP

(1939-1943/VI,1943-1946 /VII. 1946-1950/VIII,1950-1954/IX)

Zeki Mesut SEZER/CHP

(1943-1946/VII. 1946-1950/ VIII. 1950-1954/ IX.)

Yusuf Ziya ORTAÇ /CHP-Bağımsız

1946-1950/VIII, 1950-1954.IX

İlk Defa Seçilenler

18738

Hüsnü Akyol/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Ordu - 1900 Baba Adı: Yusuf Ana Adı:Zekiye Eğitimi: İdadi Görev ve Faaliyetleri: Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Ordu Fiskobirlik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, İl Genel Meclisi, Belediye ve Kızılay İdare Kurulu Üyesi, IX. Dönem Ordu Milletvekili.

Medeni Hali:Evli, 6 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 09.12.1978


18739

Naşit FIRAT /CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Egin - 1895 Baba Adı: Mehmet ŞükrüAna Adı: Fatma Eğitimi: Harp Okulu Görev ve Faaliyetleri:Amasya İstiklâl Mahkemesi Refakat Subayı, Polatlı Ağır Topçu Subayı, Samsun Belediye ve Halkevi Başkanı, Samsun İl Genel Meclis Üyesi, VI., VII. ve VIII. Dönem Samsun, IX. Dönem Ordu Milletvekili , IX. Dönem TBMM Başkanlık Divânı Kâtip Üyesi

Medeni Hali: Evli, 1 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 02.08.1978


 

18740
Atıf TOPALOĞLU/CHP

Doğum Yeri ve Tarihi: Fatsa 1914, Baba Adı: Ali Rıza Ana Adı:Emine Eğitimi: Lise Görev ve Faaliyetleri: Fatsa Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis Üyesi, Kızılay ve Spor Kurulu Başkanı, Türk Hava Kurumu Üyesi, Halkevi İdare Kurulu Üyesi, IX. ve XI. Dönem Ordu Milletvekili

Medeni Hali: Evli, 12 Çocuk.

Ölüm Tarihi: 21.08.1975


 


18741

Refet AKSOY /DP

Doğum Yeri ve Tarihi: Yozgat - 1895 Baba Adı: Tevfik Ana Adı:İsmet Eğitimi: İstanbul Dâru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi EdebiyatGörev ve Faaliyetleri: Sungurlu Kenzilirfan Okulu Öğretmeni, Çorum İli İdare Meclisi Başkâtibi, Çorum İli Vilayet Gazetesi Başyazarı, Çorum İli Basımevi Müdürü, Çorum Ziraat Ameliyat Okulu Öğretmeni, Yozgat Matbaa Müdürü, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Şefi ve Müdevvenat Müdürü, Başbakanlık Yazı İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı, Türk Ocağı, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı, Halkevi Başkanı, Yozgat Muallimler Birliği Başkanı, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı, Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürü, Çalışma Bakanlığı Müsteşarı, Yazar, IX., X. ve XII Ordu Milletvekili, XII Dönem Millet Meclisi Başkanvekili,Kırmızı Şeritli İstiklal ve Harp Madalyası sahibi

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.