Teşekkür
Yaşar CELEP
Meletliler ülkenin durumunu 1912 de hissederek yardım toplamışlardı işte belgesi: Dâ’ire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi Şube 2 Evrak Numarası: 2937 Târîh-i Tesvî 9 Zilka‛de Sene 330 Mâliye Nezâret-i Celîlesi’ne Harb ve Hilâl-i Ahmer i‛âneleri içün Mes‛ûdiye kazâsı ahâlîsinin verdikleri beş yüz liranın Zira‛at Bankası Şu‛besi’ne yatırıldığı İ‛âne Komisyonu Reisi Mustafa Efendi tarafından bâ-telgrafnâme bildirilmişdir efendim Telgrafnâme mazrûfen Harbiye Nezâreti Vekâlet-i Aliyyesi’ne gönderilecektir İşâret-i aliyye-i Müsteşârî mûcebince Hicri 9 Zilka‛de 1330/Miladi 19.11.1912 (BOA, BEO, Nu:4115–308562) Meslektaşıma yakın tarihimize tuttuğu ışık için binlerce teşekkür.
24 Kasım 2013 Pazar 12:10
Tebrikler
Mithat Baş
İşte Ordu tarihinden bir yaprak. Ordu tarihini sadece azınlıkların, göçmenlerin ve mübadillerin anıları olarak görenlere inat bu tür belgeler yayınlanmalı. Emekleriniz için teşekkürler.
11 Kasım 2013 Pazartesi 22:09